Försvarspolitik, Säkerhetspolitik, Utrikespolitik

Miljöpartiets säkerhetspolitiska visioner 2018

Näst på tur i den säkerhetspolitiska undersökningen inför riksdagsvalet 2018 är Miljöpartiet de gröna som svarade på mitt utskick den 3/9 2018 kl. 10:50. Mejlet är signerat av partiet och jag har inte gjort några ändringar i texten nedan.

Bildresultat för MP

 1. Hur ser ert parti på säkerhetsbegreppet? För vem/vad är säkerheten (dvs statlig kontra mänsklig säkerhet)?

För oss går alltid människors säkerhet först. Men för att människor ska vara säkra måste förstås krisberedskapen vara välfungerande så att samhället fortfarande fungerar i kris.

2. Vilka är i era ögon de stora säkerhetsutmaningarna för Sverige såväl i närtid som mer långsiktigt?

Målet för vår säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Sverige står inför andra hot än rent militära. Det handlar om pandemier, miljöförstöring, direkta konsekvenser av den globala uppvärmningen, teknologiska katastrofer som härdsmältor, terrorism, organiserad brottslighet och cyberattacker. Alla dessa hot som hotar vårt samhälle är inte främst av militär natur. En relevant säkerhetspolitik fokuserar på den bredd som dessa hot utgör, och inser att ännu fler vapen inte är lösningen.

Utrikespolitik

1. Vilken roll anser ni att Sverige ska spela i världen under de kommande åren?

Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till klimatarbete, utveckling och mänskliga rättigheter. Även om det ibland, tyvärr, krävs att Sverige bidrar till internationella insatser så har MP:s utrikes- och säkerhetspolitik fokus på konfliktförebyggande insatser. Vi vill bland annat inrätta en europeisk civil fredskår – en beredskapsstyrka av diplomater, freds- och utvecklingsarbetare som skickas till områden där konflikt riskerar att övergå i krig. Svenskt bistånd och diplomati är viktiga verktyg för att arbeta med konfliktförebyggande insatser, framförallt i svaga stater.

2. Hur vill ni utveckla Sveriges utrikes relationer under de kommande åren? Vilka länder ser ni som viktigast för Sverige att bibehålla/utveckla goda relationer med, och varför?

Sverige ska ha goda internationella relationer, framförallt EU-samarbetet är viktigt. När allt fler länder går mot protektionism och sluter sig mot omvärlden måste Sverige stå upp för diplomati. Ett exempel på detta är när Trump meddelade att USA skulle dra sig ur klimatavtalet och Isabella Lövin tecknade ett klimatavtal direkt med Kalifornien istället.

3. Hur ser ni på svenskt samarbete med NATO? Bör detta utvecklas eller avvecklas? Bör Sverige söka medlemskap i NATO? Varför/varför inte?

Miljöpartiet vill inte gå med i Nato. Vi anser att den svenska neutralitetspolitiken och alliansfriheten har tjänat Sverige väl i snart 200 år. Vår säkerhetspolitik finner inte bara stöd i en ideologisk övertygelse om att fred inte bara är målet, utan även vägen dit. Miljöpartiet arbetar för nedrustning och är övertygade om att fler vapen inte leder till fred. Nato-medlemmar måste arbeta för militär upprustning – tvärtemot vad vi tror på.

4. Hur ser ni på säkerhetssamarbetet inom EU? Hur ska Sverige förhålla sig till ett utökat militärt samarbete inom EU? Varför/varför inte?

Det är viktigt att vi samarbetar i EU för att möta framtidens säkerhetsutmaningar, det gäller inte minst framtida extremväder som kräver militära insatser. Exempel på detta är den extremt varma sommaren, där flera EU-länder bistod Sverige med hjälp att släcka bränderna. Miljöpartiets hållning är att kapaciteten för att hantera extremväder ska finnas stationerad i Norden. Antingen genom att EU placerar brandflygplan här, eller genom gemensamt inköp i Norden. Att dela på kapaciteten mellan länder är effektivare än att alla ska köpa in på egen hand. Samtidigt är det tydligt att mer resurser kommer behövas framöver, eftersom klimatförändringarna gör extremväder vanligare.

5. Vad är ert partis ståndpunkt gentemot FN? Hur ska Sveriges roll inom FN utvecklas under de kommande åren?

FN är en central aktör för fredsbyggande, utveckling, miljöskydd och andra brännande globala frågor. Regeringen är en varm anhängare av FN-samarbetet och en stor givare till organisationen. Sedan 2017 är Sverige medlem i FN:s säkerhetsråd, en viktig plattform där vi bidrar i arbetet med att ta itu med de kriser som världssamfundet möter. Vi har i säkerhetsrådet lagt särskild vikt vid att stärka arbetet för att främja fred och förebygga konflikter. Vi har konsekvent lyft vikten av det breda säkerhetsperspektivet och av att integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i säkerhetsrådets arbete.

6. Vad är er uppfattning om svenskt internationellt bistånd? Vad ska målet och syftet med det vara?

Det svenska biståndet uppgår som regel till 1% av landets totala BNP, det tycker Miljöpartiet är bra. Miljöpartiet vill på olika sätt bidra till att utvecklingsländer utvecklas hållbart. Här kan du läsa mer om vår hållning: https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/fem-stridsfragor-for-bistandet-i-valet/

Försvarspolitik

 1. Anser ni att Sverige bör ha ett militärt försvar? Varför/inte?

Miljöpartiet menar att vi ska ha ett militärt försvar men att vi även måste rusta oss mot de andra hoten som hotar vårt samhälles funktion.

2.Hur ser ni att det svenska försvaret (civilt och militärt) ska användas och vad bör dess syfte vara?
Se svar på fråga 2.

3. Hur vill ni utveckla det svenska försvaret och krisberedskapen under de kommande åren?

Miljöpartiet vill:

 1. minska försvarets kostnader för nya dyra vapensystem, och i stället föra över pengar till det civila samhället, exempelvis bistånd och klimatfinansiering i utvecklingsländer
 2. satsa på krisberedskap och klimatanpassning i Sverige
 3. utveckla det civila försvaret så att det får en reell betydelse och funktion, med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som huvudansvarig
 4. utreda hur vi kan säkra försvarets framtida personalförsörjning.
 1. Vilka delar av det svenska totalförsvaret vill ni prioritera under de kommande fyra åren och vilka delar vill ni nedprioritera? Varför?

  Se svar på frågan ovan.

  5. Ska Sverige kunna försvaras på egen hand eller ska detta ske tillsammans med andra? Vilka? Varför?

Miljöpartiet vill fortsätta moderniseringen av försvaret för att hantera framtida hotbilder. Vi står bakom den kursändring av försvaret som inleddes efter det kalla kriget, från ett invasionsförsvar till ett modernt användbart insatsförsvar och från militär kapprustning till generell nedrustning. Vi ser gärna utökat europeiskt samarbete kring krisberedskap.

 

Kommentar: Miljöpartiets säkerhetspolitiska visioner går i mångt och mycket i stäv med vad som förefaller rådande konsensus i Riksdagen i dagsläget.

Utrikespolitiken har ett tydligt fokus på konfliktförebyggande och klimatarbete. Man vill öka det internationella samarbetet kring miljö- och klimatfrågor, vilket är i längden det enda sättet att egentligen motverka klimatkrisen då dessa frågor är gränsöverskridande och kräver internationell samverkan. Miljöpartiet anser även att Sverige kan ingå avtal direkt med understatliga enheter, som exempelvis delstater. Det är ett intressant perspektiv i den westfaliska världsordningen, där stater ansågs vara suveräna. Skulle en miljöpartiledd regering acceptera att svenska kommuner och landsting förde en mer självständig utrikespolitik? Nu har förvisso de amerikanska delstaterna större autonomi än svenska landsting så allt för stora växlar ska inte dras av detta, men tanken är dock intressant gällande hur den miljöpartistiska synen på utrikespolitik kan påverka världsordningen.

Även om Miljöpartiet inte utesluter väpnade konflikter och militära hot för Sverige nedvärderar de dessa i förmån för andra hot; främst klimat- och miljörelaterade. Miljöpartiet sätter även krisberedskapen före det militära försvaret, och man är villig att – så som jag tolkar svaret på fråga 3 gällande försvarspolitiken – rusta ner, eller i alla fall flytta pengar, från det militära försvaret till det civila för att stärka krisberedskapen samt till klimatbistånd till utvecklingsländerna. Samtidigt anser man att Sverige ska ha ett militärt försvar, med fokus på internationella insatser. Inget svar har getts angående om Sveriges militära försvar ska samarbeta med andra; vilket dock kommer bli den naturliga effekten om Sverige ska kunna möta ett väpnat hot och samtidigt rusta ner. Miljöpartiet uttryckte inför en undersökning jag gjorde inför riksdagsvalet 2014 att de är i grunden positiva till ett frivilligt försvar, men var emot införandet av ett yrkesförsvar 2010 då de ansåg det vara underfinansierat[1]. Att Miljöpartiet idag vill utreda en hållbar personalförsörjning tolkar jag som att de kan tänka sig en återgång till yrkesförsvaret och ser värnplikten som en tillfällig lösning.

Att man utöka EU:s samarbete inom krisberedskapen ser jag som positivt, och att man vill stationera EU:s kapacitet för att möta extremväder i Norden är intressant. De utesluter inte heller gemensamma nordiska krisberedskapsresurser, så som brandflyg.

Miljöpartiet har en tydlig säkerhetspolitisk vision grundad i en bred säkerhetssyn med fokus på klimatfrågor, nedrustning, och fredsarbete. Det som kanske skiljer Miljöpartiet mest från övriga partier i Riksdagen i dessa frågor är deras breda syn på säkerhetsfrågor.

Den som vill läsa mer om Miljöpartiets säkerhetspolitik kan besöka deras hemsida:

https://www.mp.se/politik/utrikespolitik-och-global-rattvisa
https://www.mp.se/politik/fred-och-forsvar
https://www.mp.se/politik/vapenexport

Allt gott!
//Victor

 


[1]https://www.dropbox.com/home/%C3%96ppna%20texter/S%C3%A4kerhet%20och%20f%C3%B6rsvar/Svensk%20s%C3%A4kerhetspolitik?preview=V%C3%A4rnpliktens+%C3%A5terinf%C3%B6rande+utkast.pdf

Standard