Övrigt, Försvarspolitik, Säkerhetspolitik, Utrikespolitik

Centerpartiets säkerhetspolitiska visioner 2018

Centerpartiet Teillogo.svgCenterpartiet var först ut med att besvara frågorna. Svaret inkom 31/8 2018 kl. 14:39. Det är signerat av ”Centerpartiets riksorganisation”. Jag har inte gjort några ändringar i texten utöver att jag klistrat in frågorna ovanpå svaren, i syfte att underlätta för läsaren.

 

Säkerhet:

 1. Hur ser ert parti på säkerhetsbegreppet? För vem/vad är säkerheten (dvs statlig kontra mänsklig säkerhet)?SVAR: Statlig säkerhet är i stort en förutsättning för mänsklig säkerhet, eftersom mänskliga och medborgerliga rättigheter förverkligas genom stater. Staten är alltså verktyget (utöver internationella konventioner och dylikt).
 1. Vilka är i era ögon de stora säkerhetsutmaningarna för Sverige såväl i närtid som mer långsiktigt?SVAR: I närtid: Det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen, men hänvisning till framförallt Rysslands upprustning och beteende. Frågan om längre sikt är svår att svara på. Vi gör som politiskt parti inga egna säkerhetsbedömningar utan vilar mot de myndigheterna tar fram, och det är notoriskt svårt att göra analyser på lång sikt. Med det sagt, klimatförändringarna och de effekter de i värsta fall kan få några decennier framåt har uppenbara säkerhetspolitiska dimensioner.

Utrikespolitik:

 1. Vilken roll anser ni att Sverige ska spela i världen under de kommande åren?SVAR:

  En så pass stor roll som vi kan och har möjlighet till för att främja internationellt samarbete, frihandel, rättsstat, främjande av demokratiska krafter i diktaturer. Vi är motståndare mot de auktoritära tendenser som går att se i flera länder, även i Europa och vill att Sverige utgör en motvikt mot detta.

 2. Hur vill ni utveckla Sveriges utrikes relationer under de kommande åren? Vilka länder ser ni som viktigast för Sverige att bibehålla/utveckla goda relationer med, och varför?

  SVAR:
  Alla länder Sverige har diplomatiska relationer med är viktiga. Men sett ur ett mer ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv är övriga EU, Storbritannien samt USA särskilt viktiga som partners.
 3. Hur ser ni på svenskt samarbete med NATO? Bör detta utvecklas eller avvecklas? Bör Sverige söka medlemskap i NATO? Varför/varför inte?

  SVAR:
  Sverige bör bli medlem. Det skulle innebära en mycket högre tröskel mot alla former av angrepp och påverkansförsök mot Sverige.
 4. Hur ser ni på säkerhetssamarbetet inom EU? Hur ska Sverige förhålla sig till ett utökat militärt samarbete inom EU? Varför/varför inte?

  SVAR:
  Vi är positiva till utökat militärt samarbete inom EU.
 5. Vad är ert partis ståndpunkt gentemot FN? Hur ska Sveriges roll inom FN utvecklas under de kommande åren?

  SVAR:
  Vi gillar FN, men beslutsfattandet i FN:s säkerhetsråd måste förändras och förbättras. Användningen av vetorätten bör minska och besluten bör bättre spegla hela världen.
 6. Vad är er uppfattning om svenskt internationellt bistånd? Vad ska målet och syftet med det vara?

  SVAR:
  Målet ska vara att minska fattigdom, inte minst genom fokus på utbildning och jämställdhet. Bistånd har också en viktig roll som miljöåtgärd då effekterna kan bli väldigt stora i länder som har kommit mycket kortare på vägen än västvärlden, plus att det då har uppenbara positiva effekter för människorna där.

Försvar:

 1. Anser ni att Sverige bör ha ett militärt försvar? Varför/inte?

  SVAR:
  Ja, givetvis. En stats suveränitet vilar i sista ledet alltid på militär makt och förmåga att hävda sina gränser.
 2. Hur ser ni att det svenska försvaret (civilt och militärt) ska användas och vad bör dess syfte vara?

  SVAR:
  Försvaret är just ett försvar, det är att likna vid en försäkring. Något vi aldrig hoppas behöva använda skarpt, men något som vi ändå måste ha. Syftet med försvaret är att Sverige ska vara en suverän stat där var och en får leva som vi själva vill, där vi beslutar om våra angelägenheter utan att behöva utsättas för påtryckningar, hot eller våld från andra stater. Försvarsmakten själva uttrycker sitt uppdrag på ett elegant sätt.
 3. Hur vill ni utveckla det svenska försvaret och krisberedskapen under de kommande åren?

  SVAR:
  Försvaret behöver mer pengar både nu och på längre sikt. På längre sikt vill vi att Sverige ska satsa 2 procent av BNP på försvaret. Det handlar både om materialanskaffning inom alla försvarsgrenar, och fullföljandet av det befintliga försvarsbeslutet. Vad gäller krisberedskap handlar det mycket om att återskapa viss lagerhållning, att civila har en egen krisberedskap, och energisäkerhet där småskalig energiförsörjning är mer robust än större system. Vi vill också att Sverige har eget brandflyg.
 4. Vilka delar av det svenska totalförsvaret vill ni prioritera under de kommande fyra åren och vilka delar vill ni nedprioritera? Varför?

  SVAR:
  Detta är i mycket en fråga för FM själv. Politikens roll är främst att säga ”detta vill vi att ni ska kunna lösa”, sen får försvarsmakten planera, äska pengar, och politiken svarar med att förhoppningsvis finansiera det. Försvarsmakten som helhet behöver i praktiken förstärkas, vi har därför inga förslag om specifika neddragningar. Vad gäller anskaffning av materiel och förmågor är medeldistansluftvärn, anskaffning av nya ubåtar, JAS-E, och nytt artilleri några av sakerna som sker just nu, som svarar mot luckor och brister som finns i dagsläget.
 5. Ska Sverige kunna försvaras på egen hand eller ska detta ske tillsammans med andra? Vilka? Varför?

  SVAR:
  Det beror på vem motståndaren är. Om man leker med tanken på en enskild konflikt mot en stormakt (något vi inte ser som ett realistiskt scenario) så är det uppenbart så att Sverige kommer att behöva få hjälp i något skede. De naturliga samarbetena i ett sådant scenario är de vi har etablerat, inom EU där det finns vissa försvarsförpliktelser, och också via det NATO-medlemskap vi anser Sverige ska ha.

 

Kommentar: Det finns inget spektakulärt som sticker ut i Centerpartiets säkerhetspolitiska visioner och svaren är mer försiktiga. Deras utrikespolitik präglas av mer liberala värderingar där målet är att stå upp för och sprida den liberala världsordningen. Inget i svaren tyder på att det särskilda säkerhetspolitiska samarbetet med Finland ska utökas mer än med andra EU-länder och Centerpartiets säkerhetspolitik förefaller ha en mer västorienterad riktning med fokus på samarbete med USA, Storbritannien, och EU i helhet. Hur utvecklingen av det militära samarbetet ska uppfattas i relation med NATO framgår inte av deras svar. Det förefaller som att de prioriterar det militära försvaret över det civila fört

Vill du läsa mer om Centerpartiets säkerhetspolitik kan du besöka deras hemsida:

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o

Allt gott!

//Victor

Standard